بازدید دبیران کشور سوئیس از دبیرستان فرهنگ7
نشست های تخصصی دبیران کشور سوئیس با دبیران دبیرستان فرهنگ7
نشست های تخصصی دبیران کشور سوئیس با دبیران دبیرستان فرهنگ7

 

دبیرستان فرهنگ

سال دولت و ملت همدلی و همزبانی

برگزیدگان محفل ادبی

نفرات برتر در محفل ادبی

فاطمه حشمت

ریحانه قبادی

الهه شهسوارخانی

تقدیر از برگزیدگان المپیاد ادبی سال تحصیلی 93-1392

تقدیر از برگزیدگان امپیاد ادبی

برگزیدگان مسابقه منطقه ای بدمینتون

کسب مقام اول منطقه ای تیم بدمینتون را تبریک عرض می نماییم

اعضای تیم

سارا گودرزی

شمیم باغبان شمیرانی

ثنا سادات میریحیی

برگزیدگان مسابقه منطقه ای تنیس روی میز

کسب مقام سوم منطقه ای تیم تنیس روی میز را تبریک عرض می نماییم.

اعضای تیم

انسیه سامعی

فائزه حسینی

الهام حسینی