در شب رحلت خاتم انبيا، محمد مصطفي (ص) و امام حسن مجتبي (ع) فرشتگان عرش مي گريند. ما نيز در شب رحلت آسماني اش در سوگ مي نشينيم.

 

دبیرستان فرهنگ

سال اقتصاد و فرهنگ

برگزیدگان محفل ادبی

نفرات برتر در محفل ادبی

فاطمه حشمت

ریحانه قبادی

الهه شهسوارخانی

تقدیر از برگزیدگان المپیاد ادبی

تقدیر از برگزیدگان امپیاد ادبی